DNB: Eerste plannen pensioentransitie geanalyseerd

DNB: Eerste plannen pensioentransitie geanalyseerd

Pensioenstelsel
Pensioen (03)

DNB heeft de eerste gepubliceerde transitieplannen geanalyseerd. Hoewel DNB geen toezicht houdt op de arbeidsvoorwaardelijke keuzes van sociale partners, zijn deze plannen een belangrijke bron van informatie over hoe pensioenfondsen de transitie mogelijk vorm gaan geven. DNB houdt toezicht op de besluitvorming en uitvoering door pensioenfondsen, voor wie het transitieplan een belangrijke en richtinggevende informatiebron is.

Uit de analyse van de transitieplannen komen twee aandachtspunten naar voren: 

  • Financiële risico’s worden niet of beperkt meegewogen bij de onderbouwing van de evenwichtige transitie. Er wordt vooral op mediane pensioenverwachtingen gestuurd. 
  • Er ontbreekt een concrete vastlegging van de kwantitatieve uitkomsten van de gekozen maatstaven in bandbreedtes. 

Financiële risico’s meewegen 

In de geanalyseerde transitieplannen wordt vooral gestuurd op mediane pensioenverwachtingen. Netto-profijt-effecten en slecht-weer-pensioenverwachtingen worden wel inzichtelijk gemaakt, maar worden vaak niet expliciet beschouwd of gewogen in de gemaakte keuzes. Hierdoor is vaak onvoldoende duidelijk bij welke groepen deelnemers risico's neerslaan. Het is belangrijk dat maatstaven met aandelen-, rente- en inflatierisico worden meegenomen, zodat de evenwichtige belangenafweging voldoende compleet in beeld is gebracht. 

Bandbreedtes 

De kwantitatieve uitkomsten van de gekozen maatstaven worden niet altijd vastgelegd in bandbreedtes. Artikel 44, eerste lid, sub d Besluit uitvoering Pensioenwet vereist dat sociale partners vastleggen welke kwantitatieve bandbreedte acceptabel is bij de bijbehorende maatstaven.  Door het ontbreken van bandbreedtes is onduidelijk welke kwantitatieve uitkomsten sociale partners nog acceptabel vinden of wanneer nadere besluitvorming nodig is. In aanloop naar de transitie zullen de uitkomsten van kwantitatieve maatstaven immers nog veranderen, als gevolg van bijvoorbeeld veranderingen in de rente en dekkingsgraad. Daarom dienen sociale partners op grond van de wet bandbreedtes vast te stellen om robuuste en complete besluitvorming te borgen. 

Implementatieplan 

Deze aandachtspunten maken de onderbouwing van de evenwichtige belangenafweging incompleet en kwetsbaar. Wanneer een weging van financiële risico’s en bandbreedtes ontbreekt in het implementatieplan, dan voldoet het implementatieplan niet aan de wettelijke vereisten. 

Het is belangrijk dat pensioenfondsen met hun sociale partners afspraken maken die robuust zijn voor financiële en economische ontwikkelingen in de periode tot transitie. Zonder dergelijke afspraken bestaat het risico dat op het latere moment van de feitelijke transitie nadere besluitvorming nodig is om de transitie uit te voeren.