Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Financial Investigator Publishers B.V.

KvK-nummer: 58.05.21.19


1: Definities.


In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde begrippen de volgende betekenis:
- Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die de Opdracht verleent;
- Uitgever: Financial Investigator Publishers B.V. gevestigd te Haarlem;
- Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Financial Investigator Publishers B.V. zich jegens Opdrachtgever verbindt de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.


2: Toepasselijkheid


2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Uitgever met betrekking tot advertenties, special covers, interviews, (gesponsorde) artikelen, vertalingen, participaties aan Ronde Tafel Conferenties en Seminars, tenzij hiervan door de Uitgever uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2. Wijziging van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk.

2.3. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen.


3: Ontbinding


3.1. Indien de Opdrachtgever Uitgever niet in de gelegenheid stelt de Opdracht uit te voeren of indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, onverschillig of er sprake is van overmacht bij de Opdrachtgever, is Uitgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal Uitgever gehouden zijn tot restitutie van de kosten onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen.


4: Betalingstermijn en incassokosten


4.1. Uitgever zal na het verschijnen van de uitgave van Financial Investigator waarin de betreffende Bijdrage is geplaatst een factuur zenden. Deze factuur zal vergezeld gaan van een bewijsexemplaar van de betreffende uitgave van Financial Investigator.

4.2. De overeengekomen prijs dient uiterlijk 20 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

4.3. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim en is de Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is de Uitgever alsdan gerechtigd betaling van incassokosten te vorderen gelijk aan 15% van de hoofdsom met een absoluut maximum van EUR 250.

4.4. Uitgever is gerechtigd zijn prestatie(s) op te schorten zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens de Uitgever heeft voldaan.


5: Aansprakelijkheid


5.1. De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade, waaronder indirecte schade en gevolgschade, van welke aard ook, ontstaan door niet-nakoming door de Uitgever van de overeenkomst. In geval de Uitgever toerekenbaar tekort is geschoten door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van Bijdragen is de Uitgever niet verder aansprakelijk dan het bedrag van de overeenkomst - respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde deel van de overeenkomst. Voorts is de Uitgever niet aansprakelijk voor schade als gevolg van druk en/of schrijffouten indien deze het gevolg zijn van materiaal dat niet in overeenstemming met de aanwijzingen van de Uitgever zoals bedoeld in artikel 6.1 is aangeleverd.

5.2. Uitgever is niet aansprakelijk voor schade, die bij Opdrachtgever optreedt als gevolg van overmacht aan de zijde van de Uitgever, waaronder maar niet beperkt tot stakingen, waardoor de plaatsing van advertenties, dan wel de verspreiding of doorgifte daarvan, geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd of verhinderd.

5.3. Alle aanspraken van de opdrachtgever jegens de Uitgever vervallen zodra een periode van een jaar is versteken nadat de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die aanspraken.


6: Aanlevering materiaal


6.1. Opdrachtgever draagt zorg voor een tijdige, (technische) bruikbare, complete en onbeschadigde aanlevering van het materiaal in overeenstemming met de aanwijzingen (waaronder ten aanzien van technische specificaties, indien digitaal aangeleverd) van Uitgever. Indien naar het oordeel van Uitgever het materiaal niet als zodanig is ontvangen, vervalt na éénmaal door Uitgever in de gelegenheid te zijn gesteld het materiaal te herzien, voor Opdrachtgever het recht op plaatsing, en blijft de overeengekomen prijs onverkort verschuldigd.

6.2. Uitgever neemt de gebruikelijke zorg in acht voor dit materiaal.

6.3. Het materiaal wordt uitsluitend op verzoek van de Opdrachtgever daartoe, door de Uitgever geretourneerd.


7: Weigering van materiaal


7.1. Uitgever heeft het recht om een overeenkomst of een Bijdrage niet te aanvaarden, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit tot schadeplichtigheid van Uitgever kan leiden indien dit is op grond van:
a. technische bezwaren;
b. aantasting redactionele integriteit;
c. inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Bijdrage;
d. redelijkerwijs te verwachten wanbetaling;
e. een andere reden van principiële aard.


8: Vrijwaring


8.1. Opdrachtgever vrijwaart Uitgever voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom en overige rechten, al dan niet van derden, op door Opdrachtgever aangeleverd materiaal.


9: Slotbepalingen


9.1. Alle geschillen van welke aard dan ook tussen partijen zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.2. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.3. Uitgever is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.


Aldus vastgesteld en gedeponeerd op 15 mei 2019 te Amsterdam bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 58.05.21.19