DNB: Sancties tegen Rusland (stand 28 februari 2023)

DNB: Sancties tegen Rusland (stand 28 februari 2023)

Russia Rules and Legislation War Ukraine
Rusland (12) Kremlin

De EU heeft op 25 februari 2023 een tiende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Wij geven u via deze nieuwsbrief een korte toelichting op dit nieuwe sanctiepakket.

De sancties bestaan onder andere uit een exportverbod op een uitgebreide lijst met onderdelen die voor de vervaardiging van oorlogsmaterieel gebruikt kunnen worden. Ook staan er nieuwe personen en entiteiten op de sanctielijst, en worden extra maatregelen genomen tegen het omzeilen van sancties.

DNB vraagt op basis van het laatste sanctiepakket nadrukkelijk aandacht voor het volgende: het tiende sanctiepakket bevat ook een nieuwe rapportageverplichting: tegoeden en economische middelen die zijn bevroren of zouden moeten zijn bevroren, dienen gemeld te worden bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft de mogelijkheid aanvullende informatie op te vragen. Ook moet men medewerking verlenen bij de verificatie van deze informatie.

Over de praktische inrichting van de nieuwe rapportageverplichting is verder nog niets bekend. Wanneer DNB hier wel meer informatie over heeft, zal zij de sector hier over informeren via een nieuwsbericht. DNB verwacht dat instellingen dit zelf ook goed in de gaten houden.

Sancties tegen Rusland

In reactie op de aanhoudende aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft de Raad een tiende sanctiepakket aangenomen. De Raad wil hiermee de druk op Rusland en zijn regering opvoeren.

Het nieuwe pakket voorziet in:

Meer personen en entiteiten op de sanctielijst

De EU heeft 121 personen en entiteiten toegevoegd aan de sanctielijst. Het gaat onder andere om:

 • personen die verantwoordelijk zijn voor de Russische ontvoering van Oekraïense kinderen;
 • personen en organisaties die het plunderen van Oekraïense hulpbronnen mogelijk maken;
 • organisaties die betrokken zijn bij de Russische militaire en defensiesector, bijvoorbeeld ontwikkelaars van drones die tegen burgers en civiele infrastructuur worden gebruikt;
 • belangrijke Russische besluitvormers, militaire leiders, leden en aanhangers van de zogenoemde Wagner Group, hoge regeringsfunctionarissen en parlementariërs;
 • proxy-autoriteiten in de door Rusland bezette regio’s;
 • mediaorganisaties, en personen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van desinformatie;
 • drie Russische banken, waarvan de tegoeden worden bevroren; en
 • Iraanse personen en entiteiten die in verband worden gebracht met de levering van drones aan Rusland.

Nieuwe verboden op export en import

De EU stelt meer verboden in op de export van bepaalde goederen. Bijvoorbeeld elektronica, industriële goederen, gespecialiseerde voertuigen en onderdelen voor vrachtwagens en straalmotoren. Ook zijn er nieuwe exportverboden op goederen die militair gebruikt kunnen worden. Denk aan onderdelen die Rusland kan gebruiken voor wapensystemen zoals drones, raketten en helikopters. Daarnaast komen er beperkingen op de export van bepaalde zeldzame grondstoffen en thermische camera's.

Op de import uit Rusland van synthetisch rubber, bitumen en asfalt is een verbod ingesteld.

Extra maatregelen tegen het omzeilen van sancties

De EU wil het omzeilen van de sancties nog moeilijker maken. Een van de maatregelen is een rapportageplicht voor bevroren bezittingen (en bezittingen die bevroren moeten worden). Dat geldt ook voor bezittingen van de Russische Centrale Bank. Het is met name belangrijk hier inzicht in te hebben voor het mogelijke gebruik van openbare Russische middelen om de wederopbouw in Oekraïne te financieren.

Financiële sector

Drie Russische banken zijn toegevoegd aan de lijst van entiteiten die onderworpen zijn aan de bevriezing van tegoeden en het verbod om tegoeden en economische middelen beschikbaar te stellen. De drie Russische bank zijn Alfa-Bank JSC, Rosbank en Tinkoff Bank JSC.

Wat instellingen die onder het toezicht staan van DNB moeten doen

In het kort verwacht DNB het volgende:

 • Controleer of deze verordeningen van toepassing zijn (bijvoorbeeld op u, uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordeningen van toepassing zijn, pas de geboden en verboden in de verordeningen direct toe.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van het Digitaal Loket Toezicht (DLT) op Mijn DNB.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij FIU-Nederland.