Ethenea: Verlengde economische cyclus

Ethenea: Verlengde economische cyclus

Outlook Recession (threat)
Outlook vooruitzicht (02)

Nu de inflatie afkoelt, zal de mondiale economische activiteit zich in 2024 stabiliseren op ongeveer het niveau van 2023.

De wereldwijde economische activiteit begon het jaar positief. De economie zal in een gematigd tempo blijven groeien en zich licht stabiliseren rond het niveau van 2023. De wereldeconomie blijkt dus veerkrachtig. Een recessie zal dan ook worden vermeden. Geopolitieke conflicten vormen verdere risico's voor de mondiale vooruitzichten en zullen de resultaten van de komende verkiezingen beïnvloeden. We verwachten dat de verkiezingen overal ter wereld zullen bijdragen tot meer fiscale steun en meer protectionisme. Wij beschouwen het eerste, in combinatie met het aanhoudend soepele monetaire beleid, als de belangrijkste reden voor de aanhoudende economische cyclus.

De neerwaartse trend van de algemene inflatie hapert, niet in het minst door de spanningen in de Rode Zee. In principe kunnen de solide groei in de VS, de krappe situatie op de arbeidsmarkten, de aanhoudende fiscale steun en de verwachte toename van het handelsprotectionisme het desinflatoire proces en een snelle terugkeer van de inflatie naar 2% belemmeren. De centrale banken in de geavanceerde economieën zijn zich ervan bewust dat ze meer gegevens nodig hebben voordat ze hun strijd tegen de inflatie als gewonnen beschouwen. Ze zullen de belangrijkste rentetarieven in 2024 verlagen, maar zullen daar later mee beginnen dan verwacht en minder agressief te werk gaan.

Verenigde Staten: groei in stevig tempo

De Amerikaanse economie blijft in een stevig tempo groeien. De huidige raming voor de bbp-groei in het eerste kwartaal is +2,9%. De laatste economische cijfers waren gemengd, maar de Amerikaanse economie blijft de negatieve verwachtingen trotseren met een solide dienstensector en een arbeidsmarkt die geen tekenen van verzwakking vertoont. De cijfers voor de detailhandelsverkopen waren in januari iets zwakker na de sterke kersthandel, hoewel voorlopige enquêtes over de economische activiteit voor februari wijzen op een herstel in de verwerkende industrie.

De regionale economische indicatoren van de Fed blijven zonder uitzondering zwak. De consumenten hebben vertrouwen en de rentegevoelige sectoren hebben duidelijk de bodem bereikt. De arbeidsmarkt geeft duidelijk aan dat renteverlagingen op dit moment niet nodig zijn. Uit het arbeidsmarktrapport blijkt dat de aanwervingsgraad stevig is aangetrokken. Het desinflatoire proces kwam in januari tot stilstand met een solide stijging van de CPI van +0,3% ten opzichte van december en een stijging van de Core CPI met 0,4% ten opzichte van de voorgaande maand en 3,9% op jaarbasis. De prijzen in de dienstensector stegen het snelst sinds 2012.

De desinflatoire trend zou kunnen aanhouden, maar wordt tegengehouden door een solide arbeidsmarkt, veerkrachtige consumentenbestedingen en verdere fiscale stimuleringsmaatregelen. Er is niets veranderd aan onze voorspelling dat de belangrijkste rentetarieven hun hoogtepunt hebben bereikt. Wat betreft de timing van de eerste renteverlaging houdt de Fed alle opties open. Het restrictieve beleid zal dit jaar worden afgebouwd, maar er is geen haast bij. 

Eurozone: nauwelijks gegroeid

De economie van de eurozone is sinds medio 2022 nauwelijks gegroeid en is in het vierde kwartaal van 2023 ternauwernood aan een recessie ontsnapt. De Europese Commissie heeft haar groeiprognose voor 2024 naar beneden bijgesteld, van 1,2% naar 0,8%. Ze verwacht dat de inflatie dit jaar tot 3% zal dalen.

Hoewel de groei in de eerste helft van 2024 waarschijnlijk zal stagneren, zou het bbp in de tweede helft juist sterker kunnen toenemen in het licht van de dalende inflatie, de verwachte renteverlagingen door de ECB en solide financiële steun. De inkoopmanagersindices - die worden gezien als een voorlopende indicator - verbeterden in februari vanaf een laag niveau. Hoewel het totale cijfer steeg dankzij betere gegevens uit de dienstensector, bleef het op krimpgebied door een verdere terugval van de verwerkende industrie.

De zwakke wereldwijde vraag veroorzaakt problemen voor de verwerkende industrie en exportgerichte landen. Ondanks een solide arbeidsmarkt en een recordlage werkloosheid van 6,4% blijven de cijfers over de detailhandelsverkopen wijzen op een zwakke consumptie.

Wij verwachten dat stijgende reële lonen en een hoge werkgelegenheid de particuliere vraag de komende maanden zullen ondersteunen. Na een snelle daling in de tweede helft van 2023 lijkt de inflatie zich te stabiliseren boven de ECB-doelstelling. De algemene inflatie daalde in februari licht naar 2,6%, terwijl de kerninflatie 3,1% bedroeg.

De onderliggende inflatiedruk blijft hardnekkig. Met name de loonontwikkeling zal de komende maanden een belangrijke factor zijn en het desinflatoire proces kunnen belemmeren. De ECB blijft daarom afwachtend en zal verdere gegevens over inflatie en lonen evalueren voordat ze beslist hoe verder te gaan. Gezien de zwakkere economische vooruitzichten verwachten wij dat de ECB in de zomer zal beginnen met het verlagen van de rente - eerder dan de Fed.

China: groei van 5% 

De Chinese economie blijft zwak en kampt met een deflatoire druk en problemen in de vastgoedsector. Verwacht wordt dat de economie in 2024 met 5% zal groeien, ongeveer evenveel als vorig jaar. Dit zal echter alleen mogelijk zijn met een waarschijnlijk begrotingstekort van ongeveer 8% van het BBP. De productiesector zal zich waarschijnlijk stabiliseren, terwijl de dienstensector cruciaal zal blijven voor de economische groei. Het consumentenvertrouwen blijft echter zwak, wat de tegenwind van de vastgoedsector en de arbeidsmarkt onderstreept.

In januari zakte de economie verder weg in deflatie. De algemene inflatie bleef negatief met -0,8% op jaarbasis. De producentenprijzen bevinden zich nog steeds ruim binnen het deflatiegebied (-2,5%). De huidige verstoringen in de wereldhandel bieden echter een zeker opwaarts potentieel.

De enquêtes over de toekomstige economische activiteit wijzen op een lichte opleving. De verwerkende industrie krimpt nog steeds en kampt met zwakke exportorders. Dankzij een sterkere binnenlandse ordersituatie en een hogere productie was er enige verbetering. De dienstensector groeit nog steeds. De politieke leiders zijn resoluut overgeschakeld op een beleid van actieve economische steun via fiscale, monetaire en financiële maatregelen. Na een verlaging van de minimumreserveratio voor kleinere banken verlaagde de PBoC ook de belangrijkste rentetarieven met 25 basispunten - duidelijk om de vastgoedmarkt te ondersteunen.