ABP zet koers naar klimaatneutrale beleggingsportefeuille

ABP zet koers naar klimaatneutrale beleggingsportefeuille

ESG-investing Climate Change
klimaatverandering

Amsterdam, 3 februari 2020. Beleggingen in kolenmijnen en teerzand afbouwen, de CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille met 40% terugbrengen ten opzichte van 2015, 15 miljard beleggen in duurzame en betaalbare energie en 20% van het vermogen beleggen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit zijn de doelen die ABP in 2025 bereikt wil hebben. Het pensioenfonds schetst in haar nieuwe duurzaamheidsbeleid haar visie op een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050, haar ambities voor 2030 en concrete doelen voor 2025 om die visie te verwezenlijken. Zo heeft ABP de ambitie in 2030 niet meer te beleggen in steenkool voor elektriciteitsproducenten (in OESO-landen). Klimaatverandering en de overgang naar schone energie vormen een van de transities waarop ABP de komende jaren wil inspelen. Andere belangrijke transities zijn zuiniger omgaan met natuurlijke hulpbronnen, en de digitalisering van de samenleving.

Klimaatverandering
ABP wil de transitie naar schone energieopwekking en duurzame energiebronnen versnellen. ABP heeft de
ambitie voor 2030 om niet meer te beleggen in kolen voor de productie van elektriciteit zonder CO2-afvang in
OESO-landen, en de beleggingen in niet-OESO-landen terug te brengen. Want ABP wil in 2030 een
portefeuille hebben die in lijn is met de doelen van het Parijse Klimaat akkoord. Om dat te bereiken stelt ABP
verschillende concrete doelen die het fonds in 2025 bereikt wil hebben. Zo moet in 2025 het fonds haar
beleggingen in kolenmijnen (bij omzet van meer dan 30%) en teerzand (bij omzet van meer dan 20%) heeft
afgebouwd, de CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille met 40% teruggebracht hebben ten opzichte van
2015 en 15 miljard belegde hebben in duurzame en betaalbare energie. ABP startte al eerder een
Energietransitiefonds om te investeren in bedrijven en startups die zich inzetten voor de overgang naar
duurzame energie in Nederland. Daarbij gaat ABP extra klimaatcriteria vaststellen waar bedrijven aan
moeten voldoen om opgenomen te kunnen worden in de beleggingsportefeuille. Verder publiceert ABP in
2022, in lijn met de verwachtingen in het Nederlandse Klimaatakkoord, verdere klimaatdoelen voor 2030.
ABP geeft met dit beleid ook gehoor aan de oproep uit het Verantwoordingsorgaan en van maatschappelijke
organisaties.

Natuurlijke hulpbronnen
Een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart leiden tot een grotere vraag naar natuurlijke
hulpbronnen, terwijl het aanbod hiervan juist onder druk staat door onder andere klimaatverandering en
bodemerosie. Voor een klimaatneutrale wereldeconomie in 2050 is de omslag naar een circulaire economie
essentieel. ABP wil deze transitie versnellen zodat in 2030 efficiënte en sociaal verantwoorde
Bestuursvoorzitter Corien Wortmann: “ABP zal de komende jaren haar duurzaamheidsbeleid
verbreden. Naast de doelen op het terrein van klimaat gaan we ook aan de slag met circulariteit en
digitalisering. Want als je een duurzame samenleving wil, dan is er meer nodig. En dus gaan we
meer beleggen in bedrijven die werken aan hergebruik van grondstoffen en verantwoorde
voedselproductie en in bedrijven die via digitalisering oplossingen zoeken om klimaatverandering en
grondstoffenschaarste tegen te gaan. Dit is een belangrijke stap want voor beleggers, en dus ook
voor ons, zijn dit nieuwe onontgonnen terreinen. Ook hierop moet vooruitgang worden geboekt. Zo
willen wij als pensioenfonds via investeringen in deze drie transities bijdragen om de doelen uit het
Klimaatakkoord van Parijs te behalen.”

2/2
grondstoffenketens bij bedrijven gangbaar en normaal worden. Zo is een van de doelen voor 2025 om meer
te beleggen in bedrijven met circulaire businessmodellen en innovatieve oplossingen voor voedsel- en
grondstoffenschaarste. Verder zal ABP criteria vaststellen om bedrijven te beoordelen op aantoonbaar
efficiënter, duurzamer en meer sociaal verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen.

Digitalisering
Nieuwe technologieën als 3D-printen, het online verbinden van allerlei apparaten (internet of things), de
platformeconomie en kunstmatige intelligentie zijn nu al merkbaar in het leven van deelnemers van ABP. De
digitalisering van de samenleving biedt kansen en risico’s. Bedrijven dragen verantwoordelijkheid voor hun
manier van werken, hun producten en diensten en de effecten daarvan op hun werknemers, klanten,
maatschappij en milieu. Voor 2050 moet digitalisering leiden tot verantwoorde waardecreatie en oplossingen
bieden voor uitdagingen als klimaatverandering en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen. Een van de
doelen van ABP is om in 2025 meer te beleggen in bedrijven die aantoonbaar hier aan bijdragen. Verder zal
ABP criteria vaststellen om te beoordelen of bedrijven digitale rechten van werknemers, consumenten en
gebruikers respecteren.

Bedrijven respecteren mensenrechten
De drie transities hangen met elkaar samen en sluiten goed aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die
de VN heeft vastgesteld. ABP heeft als doel in 2025 20% van het vermogen te beleggen in de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen en te werken aan consensus rond de hiervoor benodigde standaarden voor beleggers.
Om de transities rechtvaardig te laten verlopen, beschouwt ABP het als een randvoorwaarde dat bedrijven
de mensenrechten respecteren. Het fonds gaat bedrijven hier vaker op aanspreken en daarbij gaat het ook
om arbeidsvoorwaarden. Zo is een van de doelen voor 2025 dat het criteria gaat aanscherpen zodat
bedrijven op dit terrein handelen in lijn met de UN Guiding principles for business en human rights.

Werk in uitvoering
De transities zijn volop in ontwikkeling. Veel initiatieven, met name op het terrein van het behoud van
natuurlijke grondstoffen en digitalisering, zijn nieuw voor ABP als belegger. En ook bedrijven staan nog aan
het begin van de transities. ABP en haar uitvoerder APG hebben tijd nodig hebben om het beleid en verdere
doelstellingen uit te werken. Bij elke beleggingsbeslissing let ABP op vier criteria: rendement, risico, kosten
en duurzaamheid. ABP zal blijven controleren welke effecten het beleid heeft op risico en rendement.
Ervaring en academisch onderzoek sterken ABP in de overtuiging dat ze de beleggingsportefeuille kan
verduurzamen zonder dat dit ten koste gaat van het rendement.

Totstandkoming nieuw beleid
De doelen die ABP in 2015 stelde voor 2020 heeft het fonds behaald of overtroffen. Bij de ontwikkeling van
het nieuwe duurzaamheidsbeleid heeft ABP de meningen van haar deelnemers hierover onderzocht en
meegenomen, gebruik gemaakt van de expertise van haar uitvoerder APG en waardevolle gesprekken
gevoerd met vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders als maatschappelijke organisaties,
ondernemingen, academici, sociale partners en internationale organisaties. Het fonds kan niet met alle
wensen rekening houden en uiteraard niet alle wereldproblemen oplossen. ABP wil alle deelnemers nu en in
de toekomst een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. Werken aan een leefbare wereld doen we
samen. Maar ABP is ervan overtuigd dat ze met dit nieuwe beleid belangrijke stappen in de goede richting
zet.