Dufas: ‘Dufas en assetmanagers ondertekenen commitment Klimaatakkoord’

Dufas: ‘Dufas en assetmanagers ondertekenen commitment Klimaatakkoord’

ESG-investing Climate Change ESG
Wereld4.jpg

Dufas heeft vandaag, samen met de andere brancheverenigingen in de financiële sector – de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Pensi­oenfederatie – haar handtekening gezet onder een commitment om actief een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen van het kabinet. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van minister Hoekstra van Financiën. Naast de brancheorganisaties plaatsten meer dan vijftig financiële instellingen hun handtekening onder het akkoord.

Klimaatdoelen

Het Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. De financiële sector verbindt zich aan de doelen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Zij gaat daartoe actieplannen opstellen en rapporteert jaarlijks over de klimaatimpact van financieringen en beleggingen.

Roelie van Wijk, voorzitter van Dufas over het commitment

Roelie van Wijk, voorzitter van Dufas, zegt over het commitment van de financiële sector aan het Klimaatakkoord: ‘De Nederlandse financiële sector heeft wereldwijd gezien een unieke stap gezet. We hebben binnen de gehele Nederlandse financiële keten samengewerkt om de klimaatdoelstellingen te helpen behalen. We hebben ruim een jaar aan dit commitment gewerkt en het is fantastisch dat we tot een gezamenlijk akkoord zijn gekomen. Het is nu de taak van de financiële sector om de afspraken te implementeren en op transparante wijze voortgang te laten zien.’

Commitment van assetmanagers

In het commitment staat beschreven hoe assetmanagers een bijdrage leveren aan de realisatie van de klimaatdoelen. Assetmanagers beheren het vermogen van asset owners zoals particulieren, pensioenfondsen, verzekeraars en andere instellingen. Die bepalenin hoge mate zelf hoe hun geld wordt belegd. De bijdrage van assetmanagers bestaat uit:

Het ondersteunen van klanten bij het bereiken van hun ambities en -verplichtingen met betrekking tot hun klimaatimpact door actief het gesprek met hen aan te gaan, hun kennis in te zetten en met voorstellen te komen hoe beleggingen een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Bijvoorbeeld door actief de dialoog aan te gaan met bedrijven waarin zij participeren over het beperken van hun impact op het klimaat.

Het leveren van rapportages over hun beleggingen, die de klimaatimpact transparant en meetbaar maken op basis van globale of Europese standaarden. Deze standaarden worden nog ontwikkeld, waarbij de Nederlandse assetmanagementsector, als wereldwijde koploper op het gebied van ESG-integratie, een actieve rol voor zichzelf ziet weggelegd.

Het werken aan beleggingsstrategieën voor klanten, die bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord.

Rol van Dufas

Dufas geeft met ondertekening aan dat zij als koepel van assetmanagers het commitment ondersteunt, de inzet van haar achterban waar nodig coördineert, en een actieve rol speelt bij een jaarlijks overleg over de voortgang van de uitvoering van de afspraken uit het commitment.

Werkconferenties

In het kader van het commitment organiseren Dufas, het Verbond van Verzekeraars, de NVB en de Pensioenfederatie werkconferenties. De eerste conferenties hebben al plaatsgevonden. Begin dit jaar vond de eerste werkconferentie plaats georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Banken met als thema bewustwording van klimaatrisico’s. Afgelopen maand verwelkomde het Verbond van Verzekeraars ruim 150 bezoekers voor de tweede editie. Tijdens deze sessie lag de nadruk op samenwerken om zo de impact van financieringen en beleggingen te kunnen meten. De derde sessie staat gepland voor begin volgend jaar.

Europees actieplan

Ook op Europees niveau zet Dufas zich actief in om een bijdrage te leveren aan adequate regelgeving voor duurzame financiering. Dufas is, in samenwerking met EFAMA, de Europese organisatie voor vermogensbeheerders, nauw betrokken bij de uitvoering van het ‘action plan on sustainable finance’ van de Europese Commissie. Het actieplan biedt een raamwerk voor duurzaam beleggen en financieren. Een belangrijk onderdeel van het raamwerk zal bestaan uit een taxonomie, een uniform classificatiesysteem dat aangeeft wanneer een economische activiteit bijdraagt aan de vastgestelde klimaatdoelen. Daarnaast bevat ook nieuwe regels voor informatieverstrekking over duurzame beleggingen. Tot slot, werkt de Europese Commissie ook aan de ontwikkeling van een Europees ecolabel voor duurzame beleggingsproducten voor de retailmarkt.