De ECB gaat meer nadruk leggen op de groene transitie

De ECB gaat meer nadruk leggen op de groene transitie

Energietransitie ECB
Klimaat (15) duurzaam vastgoed

De ECB voert haar klimaatwerkzaamheden op, waarbij de nadruk ligt op de groene transitie, klimaat- en natuurgerelateerde risico’s.

De ECB heeft aangekondigd dat zij heeft besloten haar werkzaamheden op het gebied van de klimaatverandering uit te breiden. De bank zei dat ze drie aandachtsgebieden heeft geïdentificeerd die haar activiteiten in 2024 en 2025 zullen begeleiden. De drie zijn:

  1. ‘impact en risico’s van de transitie naar een groene economie, vooral de daarmee gepaard gaande transitiekosten en investeringsbehoeften;
  2. toenemende fysieke impact van klimaatverandering, en hoe maatregelen om zich aan te passen aan een warmere wereld de economie beïnvloeden;
  3. risico’s die voortkomen uit natuurverlies en -degradatie, hoe deze in wisselwerking staan met klimaatgerelateerde risico’s en hoe deze het werk van de ECB kunnen beïnvloeden via hun impact op de economie en het financiële systeem.’

‘Een warmer klimaat en de achteruitgang van het natuurlijk kapitaal dwingen tot verandering in onze economie en ons financiële systeem’, aldus ECP-voorzitter Christine Lagarde. ‘We moeten deze verandering begrijpen en bijhouden om ons mandaat te kunnen blijven vervullen. Door onze inspanningen te verbreden en te intensiveren kunnen we de implicaties van deze veranderingen beter begrijpen en daarmee de stabiliteit helpen ondersteunen en de groene transitie van de economie en het financiële systeem ondersteunen.’

De ECB zei hiervoor de volgende concrete maatregelen te hebben afgesproken:

  • ‘Wat de transitie naar een groene economie betreft, zal de ECB haar werk intensiveren op het gebied van de effecten van transitiefinanciering, groene investeringsbehoeften, transitieplannen en hoe de groene transitie aspecten van onze economie beïnvloedt, zoals arbeid, productiviteit en groei. De resultaten zullen ook het macromodelleringskader van de ECB vormen. Bovendien zal de ECB, binnen haar mandaat, de argumenten onderzoeken voor verdere wijzigingen in haar instrumenten voor monetair beleid en haar portefeuilles met het oog op deze transitie.
  • Wat betreft de toenemende fysieke impact van klimaatverandering zal de ECB haar analyse verdiepen van de impact van extreme weersomstandigheden op de inflatie en het financiële systeem, en hoe dit kan worden geïntegreerd in klimaatscenario's en macro-economische projecties. Ook zal het potentiële effect van de aanpassing, of het gebrek daaraan, aan de klimaatverandering op de economie en de financiële sector worden beoordeeld, met inbegrip van de daarmee samenhangende investeringsbehoeften en het tekort aan verzekeringsbescherming.
  • Wat het verlies en de aantasting van de natuur betreft, zal de ECB het nauwe verband met de klimaatverandering analyseren, en de daaraan verbonden economische en financiële implicaties. Ook zal de rol van ecosystemen voor de economie en het financiële systeem verder worden onderzocht.
  • Wat haar eigen activiteiten betreft, zal de ECB haar achtste Milieubeheerprogramma lanceren ter ondersteuning van de verwezenlijking van haar CO2-reductiedoelstellingen voor 2030. Samen met het gehele Eurosysteem zal het werk onder meer de beginselen van ecologisch ontwerp voor de toekomstige serie eurobankbiljetten omvatten en overwegingen met betrekking tot de ecologische voetafdruk opnemen in het ontwerp van een digitale euro die zich momenteel in de voorbereidingsfase bevindt.’

De bank zei dat de geplande werkzaamheden voor deze aandachtsgebieden een aanvulling zullen zijn op haar huidige klimaatgerelateerde acties in haar lopende taken, waaronder het monetair beleid en het bankentoezicht. ‘De ECB zal haar klimaatgerelateerde indicatoren, risicomonitoring en openbaarmakingen verbeteren, en blijven bijdragen aan de ontwikkeling van klimaatgerelateerd beleid in Europese en internationale fora. Vooruitkijkend blijft de ECB zich inzetten om deze acties regelmatig te beoordelen om er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn voor het beoogde doel en bijdragen aan de vervulling van haar mandaat.’