Cardano: Impact maken met groene energie in opkomende landen

Cardano: Impact maken met groene energie in opkomende landen

Opkomende markten Energietransitie Impact beleggen
Wereld4.jpg

Pensioenfondsen en andere institutionele beleggers willen steeds meer ESG-impact maken. Maar dan wel met een gebalanceerd risico, met transparantie en een goed rendement. Investeren in hernieuwbare energie in opkomende landen biedt hiervoor uitgelezen mogelijkheden. Dit lijkt op het eerste gezicht een wat exotischer vorm van beleggen, maar de ervaring leert dat door een verstandige landen- en projectkeuze het daadwerkelijk risicoprofiel van de investering beperkt kan blijven.

Sebastiaan Masselink, Senior Portfolio Manager, Impact Private Markets:

'Duurzame energieopwekking in opkomende landen is van groot belang voor het tegengaan van de wereldwijde klimaatverandering. Deze landen vormen samen de snelst groeiende energieverbruikers. Zo consumeerden de non-OECD-landen in 2019 al meer dan 60% van het mondiale energieverbruik, tegen minder dan 40% in 1971. Dit door de onder andere de relatief snelle toename van de bevolking en stijging van het energieverbruik per inwoner. Daar waar in Europa de toename van het energieverbruik sterk afvlakt in de komende decennia, neemt dit in Afrika, Azië en in iets mindere mate Latijns-Amerika sterk toe.'

Destabiliserende gevolgen van opwarming

Voldoen aan deze toenemende behoefte met fossiele energiebronnen pakt onmiskenbaar dramatisch uit voor de wereldwijde klimaatverandering. Daar waar het Parijsakkoord streeft naar een maximale stijging van de gemiddelde temperatuur met 1,5 °C is de verwachte stijging in 2100 wereldwijd tussen de 2,5 en 3,5 °C. Dit heeft destabiliserende gevolgen, zoals structurele ingrijpende veranderingen in het klimaat, met wereldwijd economisch ontwrichtende consequenties, die met name de nu al kwetsbare emerging markets zullen treffen, met meer sociaaleconomische ongelijkheid, politieke instabiliteit en grootschalige migratiebewegingen tot gevolg.

Robuuste private impactvehikels

Intensiveren van duurzame energieopwekking in opkomende landen is dan ook een structurele oplossing voor samenhangende complexe problemen op ecologisch, economisch en sociaal gebied. Tegelijk neemt de behoefte bij beleggers toe om met impactbeleggen de beleggingsbenadering te vergroenen, veelal vanuit intrinsieke en extrinsieke gedrevenheid in combinatie met risicomanagementperspectief.

Tot voor kort leken de mogelijkheden beperkt om in robuuste private impactvehikels en -projecten te beleggen die passen binnen het strategisch beleid. Deze markt is weliswaar nog volop in ontwikkeling, maar inmiddels zijn er tal van projecten gerealiseerd die aantonen dat het terugdringen of voorkomen van fossiele energieopwekking in opkomende landen ook uit risk-returnperspectief betrouwbaar en succesvol kan zijn.

Betrouwbare oplossingen voor investeren met impact

Zo is Cardano een partnership aangegaan met Climate Fund Managers (CFM) om voor investeerders hun impact buckets te vullen met betrouwbare oplossingen die de opkomst en oplevering van duurzame energiecentrales mogelijk maken. CFM is gespecialiseerd in het inzetten van private en publieke investeringen als antwoord op de klimaatcrisis.

Deze organisatie beschikt over een wereldwijd netwerk en heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met het verstrekken van eigen vermogen aan lokale grootschalige duurzame energieprojecten zoals windmolenparken, zonneparken en energieopwekking door stromend water in Afrika en Azië. Deze projecten zijn ontwikkeld met volledig eigen vermogen van staatsgesteunde nationale en internationale fondsen en ontwikkelingsbanken zoals FMO, de Europese Investeringsbank, het Noorse staatsfonds, de Wereldbank en het Green Climate Fund.

Investeren met aanmerkelijk minder risico

Het grote voordeel hiervan is dat dit het risico aanmerkelijk verlaagt voor beleggers die hun impact bucket op een robuuste manier willen inzetten. De overheidsgesteunde instellingen nemen bewust de meeste risico’s bij het opzetten van de groene energieprojecten. Hierdoor kunnen private beleggers zoals pensioenfondsen via het fonds leningen verstrekken met aanmerkelijk minder risico, veelal pas in de exploitatiefase van de projecten.

De initiële betrokkenheid van staatsgesteunde banken en fondsen biedt ook praktische voordelen, doordat zij betrokken zijn en blijven bij de projecten. Zo is bijvoorbeeld de realisatie van een windturbinepark in Vietnam na bemiddeling van de EU weer op gang gebracht, nadat de turbines hiervoor in schepen vastzaten in Covid-tijd.

Alexander Lubeck, Senior Portfolio Manager, Impact Private Markets:

'De impact die deze investeringen maken reikt veel verder dan het structureel vergroenen van de energieopwekking voor lokaal gebruik. De hernieuwbare energieopwekking installaties worden in samenwerking met de lokale gemeenschap opgezet en geëxploiteerd, waarbij aspecten als goede arbeidsomstandigheden, gelijke kansen voor vrouwen en fatsoenlijke beloning vanzelfsprekend zijn. Innovatieve techniek en technologische kennis worden gedeeld met de locale gemeenschap. In combinatie met de gerealiseerde duurzame infrastructuur heeft dit tal van positieve sociaaleconomische effecten, naast de klimatologische en ecologische winst.'