Gerd-Jan van Wiggen: De EU Taxonomie is een goed begin

Gerd-Jan van Wiggen: De EU Taxonomie is een goed begin

Wet- en regelgeving ESG
Gerd-Jan van Wiggen 980x600.jpg

Door Gerd-Jan van Wiggen, Partner Banking Sector bij Probability & Partners

Recent hebben banken de eerste rapportages gepubliceerd over de mate waarin zij duurzame leningen hebben verstrekt. De insteek en de uitkomsten lopen echter nogal uiteen.

De EU heeft de ambitie neergelegd om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hiertoe is in 2018 onder andere het Action Plan for Sustainable Finance aangenomen. Dit plan beoogt (1) de kapitaalstroom richting duurzame investeringen te leiden, (2) de risico’s van klimaatverandering, verslechtering van de omgeving en sociale problemen te managen, en (3) financiële en economische activiteit transparanter en meer gericht op de lange termijn te maken.  

In het verlengde hiervan is in 2020 de EU Taxonomy Regulation van kracht geworden. Deze regelgeving is ingevoerd om criteria vast te stellen om te bepalen of economische activiteiten duurzaam zijn. Vervolgens moet een financiële instelling middels duurzaamheids-KPIs de mate van duurzaamheid van een investering kunnen bepalen. Financiële instellingen zijn verplicht om te laten zien in hoeverre hun investeringen als duurzaam geclassificeerd kunnen worden. In 2021 hebben veel financiële instellingen op vrijwillige basis de eerste EU Taxonomy-rapportage gedaan.

Hoe zien de eerste uitkomsten eruit?

Nu de eerste rapportages door banken zijn gepubliceerd, is het aardig om de uitkomsten naast elkaar te zetten.

Wat als eerste opvalt, is dat veel partijen beginnen met overwegingen, zorgen of keuzes. Voor een deel zijn die terug te voeren op de hoeveelheid exposure naar overheden en centrale banken. Deze exposures worden conform regelgeving buiten beschouwing gelaten in de berekeningen. Een bank die een groot deel van zijn exposures in deze categorieën heeft, riskeert dan een rapportage van een laag percentage duurzame exposures ten opzichte van haar totale balans. Dit kan fundingmogelijkheden mogelijk negatief beïnvloeden. Sommige partijen rapporteren dan ook nog liever niet de getallen over 2021.

Daarnaast is er nog het trading book. Shortposities kunnen ook op verschillende manieren worden meegenomen, wat in sommige gevallen ook tot grote verschillen in uitkomsten leidt, afhankelijk van de gehanteerde methodiek.

Wat verder nog opvalt in de verschillende uitkomsten, is dat banken die een nadrukkelijk groene missie hebben niet per se een hoger percentage duurzame assets laten zien in hun rapportages. Intuïtief lijkt het bijzonder dat er wat dat betreft weinig onderscheid is met banken die in het verleden veel minder actief zijn geweest met groene investeringen. Het is zinvol om dit nader te onderzoeken en misschien is het logisch om de EU Taxonomy verder aan te scherpen.

Conclusie

Het is goed dat banken al op grote schaal hebben gerapporteerd op basis van deze regulation. Voor een onderlinge vergelijking op basis van uitkomsten is het nog te vroeg. De rapportages leggen wel een aantal aandachtspunten bloot, die opgelost moeten worden voordat investeerders en andere stakeholders goede conclusies kunnen trekken over de uitkomsten.

Hieronder vallen de nadere uitwerkingen van de berekeningswijze, zoals voor shortposities en ook de meer fundamentele vraag of de EU Taxonomy het juiste meet voor wat er beoogd wordt.

Probability & Partners is a Risk Advisory Firm offering integrated risk management and quantitative modelling solutions to the financial sector and data-driven enterprises.