ESG Support: Europese toezichthouders pleiten voor minder complexe standaarden voor duurzaamheidsrapportages

ESG Support: Europese toezichthouders pleiten voor minder complexe standaarden voor duurzaamheidsrapportages

Wet- en regelgeving ESG
Wet regelgeving (01)

Door Bas Knol, Founder, ESG Support

Op 8 augustus 2022 sloot de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) een openbare raadpleging over conceptstandaarden voor Europese duurzaamheidsrapportages (ESRS) af. Europese toezichthouders en andere betrokkenen pleiten in hun reacties voor minder complexe standaarden en meer aansluiting op internationale standaarden.

EFRAG is door de Europese Commissie gevraagd te helpen bij de ontwikkeling van European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Op 29 april 2022 lanceerde EFRAG een openbare raadpleging over de concept ESRS. De ESRS levert rapportagestandaarden voor de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD). De CSRD zal de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vervangen. De CSRD is bedoeld ondernemingen te helpen informatie te verstrekken die beleggers nodig hebben om te voldoen aan de Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFRD). Onder de NFRD vallen 12.000 ondernemingen. Onder de CSRD vallen meer dan 50.000 ondernemingen.

EFRAG ontving meer dan 750 reacties

EFRAG heeft meer dan 750 reacties ontvangen van onder meer ondernemingen binnen en buiten de EU, overheidsinstanties en toezichthouders (waaronder AFM, EBA en ESMA), instituten voor standaardisatie (waaronder de Raad voor de Jaarverslaggeving), banken, vermogensbeheerders (waardonder Norges Bank Investment Management), instellingen (waaronder Eumedion) en Europese burgers. Alle reacties zijn te vinden op de website van EFRAG.

Toezichthouders en andere betrokkenen pleiten voor minder complexe rapportagestandaarden en aansluiting op internationale standaarden

De European Securities and Markets Authority (ESMA) en de European Banking Authority (EBA) hebben beide dezelfde waarschuwingen geuit in hun reacties. Ze steunen de grote lijnen in de concept ESRS, waaronder het rapporteren volgens ‘dubbele materialiteit’. Dubbele materialiteit is de ‘materiële’ impact van een onderneming op de buitenwereld en vice versa. Echter, beide dringen bij EFRAG aan op betere aansluiting op duurzaamheidsstandaarden van de International Sustainability Standards Board (ISSB). Deze standaarden zijn onder mandaat van de IFRS ontwikkeld en gebaseerd op minder complexe standaarden van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich ook zorgen over de gebrekkige afstemming van de ESRS op ISSB-standaarden wat betreft financiële materialiteit en algemene en klimaatgerelateerde toelichtingen en op de veelgebruikte Global Reporting Initiative (GRI) standaarden. AFM moedigt EFRAG aan alles in het werk te stellen om afwijkingen van IFRS en GRI standaarden tot een minimum te beperken.

EFRAG werkt de standaarden uitvoerig uit in 11 aparte duurzaamheidsthema’s. Dat zijn naast milieu-gerelateerde thema’s ook thema’s op sociaal en governance-vlak. De AFM maakt zich zorgen over de omvang en complexiteit van de EFRAG-standaarden en stelt voor het detailniveau te verminderen, zonder dat dit ten koste gaat van de relevantie en vergelijkbaarheid.

Ook beveelt AFM aan de ESRS af te stemmen op definities van ‘supply chain’ en ‘business relations’ in het kader van de de Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDDD). Met deze richtlijn worden negatieve effecten op mensenrechten en het milieu in waardeketens van ondernemingen aangepakt.

Eumedion ziet eveneens mogelijkheden voor internationale harmonisatie van standaarden voor duurzaamheidsrapportages, met name ten aanzien van de ISSB rapportagestandaarden voor duurzaamheid. Eumedion roept EFRAG op deze ISSB-standaarden als baseline in de ESRS te integreren.

De Raad voor de Jaarverslaggeving vindt de ESRS veel te uitgebreid en pleit ervoor in eerste instantie een beperktere aanpak te kiezen om bedrijven de tijd te geven duurzaamheidsverslaggeving in de organisatie te laten landen.

Norges Bank Investment Management (NBIM), dat de activa beheert van het Noorse staatsinvesteringsfonds van $ 1,3 biljoen, dringt ook aan op betere afsteming op IFRS en GRI standaarden. NBIM meent dat er met kleine aanpassingen in de rapportagevereisten voor Scope 3 broeikasgasemissies een betere afstemming met ISSB klimaatstandaarden kan worden bereikt.

Advies tegen ‘weerlegbaar vermoeden’ dat bedrijven ontslaat van rapportageverplichtingen

ESMA, EBA en Insurance Europe samen met CFO Forum zijn tegen het principe van 'weerlegbaar vermoeden’ (‘rebuttable presumption’). Dat is een bepaling in de ESRS die ondernemingen ontslaat van rapportageverplichtingen wanneer bepaalde informatie niet materieel is. Deze ontsnappingsclausule kan ondernemingen stimuleren de ESRS te interpreteren als een menu van rapportagevereisten waaruit naar beleiven kan worden gekozen.

Volgende stappen

EFRAG zal op basis van de reacties de concept ESRS aanpassen en naar verwachting de definitieve concept ESRS in november 2022 aan de Europese Commissie voorleggen.