Pensioenpremie PFZW blijft gelijk in 2020

Pensioenpremie PFZW blijft gelijk in 2020

Pensioenfondsen Pensioen
Pensioen.jpg

Het bestuur van PFZW heeft, na advies van het verantwoordingsorgaan de Pensioenraad, besloten dat de pensioenpremie in 2020 23,5% blijft. Het opbouwpercentage van de pensioenen blijft in 2020 1,75%.

Geen verhoging van de pensioenen

PFZW kan zoals verwacht de pensioenen in 2020 niet mee laten groeien met de gemiddelde prijsontwikkeling. De financiële positie is daarvoor niet voldoende robuust. Ook de komende jaren verwacht PFZW de pensioenen niet te kunnen verhogen. Bij een beleidsdekkingsgraad van 110% mogen de pensioenen weer (gedeeltelijk) worden verhoogd. Daar zijn we nu nog ver van verwijderd.

Pensioenpremie en pensioenopbouw 2021 nog onzeker

Het bestuur van PFZW houdt er rekening mee dat voor 2021 wél moet worden besloten de premie te verhogen en/of de pensioenopbouw te verlagen. Daarbij spelen de stand van de rente, het verwacht rendement uit beleggingen en de nieuwe afspraken uit het pensioenakkoord een belangrijke rol. Een verder neerwaartse aanpassing van de discontovoet in 2020, of een aanpassing van bijvoorbeeld de sterftetafel kunnen leiden tot een premiestijging. Een premiestijging  kan het bestuur ook (deels) opvangen door een verlaging van de pensioenopbouw. 

Profiel PFZW

PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van bijna 2,9 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat eind september 2019 €238 miljard bedroeg. Het bestuur is verantwoordelijk voor de pensioenregeling en het fondsbeleid. Ook is het bestuur eindverantwoordelijk voor een deugdelijke uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad. Deze Pensioenraad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De Pensioenraad is daarnaast ook het orgaan van medezeggenschap.