Pensioenfonds PostNL: Kwartaalbericht tweede kwartaal 2019

Pensioenfonds PostNL: Kwartaalbericht tweede kwartaal 2019

Pensioenfondsen Pensioen
Pensioen.jpg

 Beleidsdekkingsgraad gedaald naar 114,2% per eind juni 2019

 Actuele dekkingsgraad3 gedaald naar 110,1% per eind juni 2019

 Rendement beleggingen tweede kwartaal 2019 3,0%

Ontwikkeling dekkingsgraad tweede kwartaal.
De beleidsdekkingsgraad bedraagt per eind juni 2019 114,2% ten opzichte van 115,3% per eind maart 2019. De actuele dekkingsgraad daalde van 113,1% per eind maart 2019 naar 110,1% per eind juni 2019 (-3,0%-punt). De aanzienlijk lagere actuele dekkingsgraad wordt primair veroorzaakt door een sterke rentedaling.

Toelichting ontwikkeling actuele dekkingsgraad tweede kwartaal
Effect rente – tweede kwartaal.
De verplichtingen worden gewaardeerd op basis van de door DNB vastgestelde rentecurve. De rente daalde fors. Hierdoor steeg de waarde van de verplichtingen, met een negatief effect op de dekkingsgraad (-6,7%-punt).

Effect renteafdekking – tweede kwartaal.
Via beleggingen in vastrentende waarden (VRW) en rentederivaten (renteswaps) streeft het pensioenfonds ernaar het effect van de ontwikkelingen van de rente op de dekkingsgraad te beperken. Door de gedaalde marktrente was de bijdrage van de renteafdekking op de dekkingsgraad positief (2,5%-punt). De renteafdekking werd dit kwartaal verlaagd naar 40% in lijn met het dynamische rente-afdekkingsbeleid.

Effect beleggingen exclusief renteafdekking – tweede kwartaal.
Het effect van het beleggingsrendement, exclusief de renteafdekking, op de dekkingsgraad bedroeg 0,9%-punt.

Toelichting rendement beleggingen – tweede kwartaal.
Het totaalrendement van de beleggingen komt uit op 3,0%. De bijdrage aan het beleggingsrendement, exclusief overlay, bedroeg 2,2%. De bijdrage van de overlay was 0,8%. Het afgelopen kwartaal werd gekarakteriseerd door significante rentedalingen in de ontwikkelde markten. De rente op relatief veilige staatsobligaties daalde tot een historisch laag punt. Daarnaast was sprake van een beweeglijke aandelenmarkt.