ESG Support: EFRAG keurt ontwerp-Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging (ESRS) goed

ESG Support: EFRAG keurt ontwerp-Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging (ESRS) goed

Europe Rules and Legislation ESG
Wet regelgeving (05) Europa

Op 15 november 2022 keurde de EFRAG Sustainability Reporting Board in totaal 12 ontwerpen van European Sustainability Reporting Standards (ESRS) goed, waaronder 2 algemene, 5 milieu-, 4 sociale en 1 governance ontwerp. Daarnaast werd een kosten-batenanalyse voor de ESRS goedgekeurd.

Op basis van deze analyse en feedback van een openbare raadpleging is het aantal rapportagevereisten teruggebracht van 136 naar 84 en is het aantal kwantitatieve en kwalitatieve datapunten teruggebracht van 2.161 naar 1.144 (vergeleken met de concept-ESRS van april 2022).

Over EFRAG, ESRS, CSRD en NFRD

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is door de Europese Commissie gevraagd om mee te werken aan de ontwikkeling van European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Op 29 april 2022 lanceerde de EFRAG een openbare raadpleging over de ontwerp-ESRS.

De ESRS biedt rapportagestandaarden voor de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD zal de Non Financial Reporting Directive (NFRD) vervangen. De CSRD is bedoeld om bedrijven te helpen bij het verstrekken van informatie die beleggers nodig hebben om te voldoen aan de Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR). De NFRD heeft betrekking op 12.000 bedrijven. De CSRD heeft betrekking op meer dan 50.000 bedrijven.

Kosten-batenanalyse en consultatie leiden tot grondige herziening van ontwerpstandaarden

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vereist dat het advies van EFRAG vergezeld gaat van een kosten-batenanalyse. Administratieve en ‘assurance’ kosten zijn geschat voor verschillende groepen bedrijven vanuit verschillende perspectieven, zoals sectoren, bedrijfsgrootte, land van het hoofdkantoor, gebruik van raamwerken en niveau van ‘assurance’. Ook werd rekening gehouden met de feedback van de openbare raadpleging (consultatie) over de concept-ESRS uit april 2022.

Deze feedback heeft de EFRAG ertoe gebracht de voorstellen grondig te herzien en te stroomlijnen waaronder:

  • Het definitieve voorstel weerspiegelt een grotere reikwijdte van de materialiteitsbeoordeling, waardoor de last van het moeten rechtvaardigen en uitleggen van het weglaten van specifieke informatie wordt weggenomen;
  • Het aantal rapportagevereisten is teruggebracht van 136 naar 84 en het aantal kwantitatieve en kwalitatieve datapunten is teruggebracht van 2.161 naar 1.144. Besloten is om een ​​aantal vereisten te verplaatsen naar toekomstige, sectorspecifieke standaarden of te schrappen vanwege te hoge kosten;
  • Een van de oorspronkelijke 13 standaarden (ED ESRS G1) is geschrapt als gevolg van de nauwere focus op governance in de concepttekst die in juni 2022 is gepubliceerd;
  • De benadering van de waardeketen is verduidelijkt en gericht op materialiteit van de waardeketeninformatie;
  • Voor informatie over de waardeketen is een geleidelijke invoering van drie jaar opgenomen in lijn met overeenkomstige bepalingen in de CSRD;
  • Voor een aantal rapportagevereisten is een geleidelijke invoering van één naar drie jaar ingevoerd.