Earth Day: Na het stellen van klimaatdoelen is het tijd voor actie

Earth Day: Na het stellen van klimaatdoelen is het tijd voor actie

ESG-investing Energy Transition ESG
duurzaam.jpg

Afgelopen jaar zijn overheden, bedrijven, universiteiten en beleggers over elkaar heen gevallen om hun ambities uit te spreken om klimaatneutraliteit te bereiken. De grote uitdaging is nu het omzetten van deze mooie woorden in concrete daden. Dat stellen experts van Robeco, AXA Investment Managers, Insight Investment en PGIM.

Lucian Peppelenbos, klimaatstrateeg bij vermogensbeheerder Robeco, wijst op inschattingen dat zo’n 60-70% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen nu onderhevig is aan een toezegging om tegen 2050 gereduceerd te zijn naar nul. Hij grijpt Earth Day vandaag 22 april aan om op te roepen ‘die toezeggingen om te zetten in onmiddellijke actie’.

‘Hoewel we de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% moeten verminderen om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken, onthulde de laatste inventarisatie van de VN dat het klimaatbeleid van alle nationale overheden zal leiden tot een magere 0,5% reductie in 2030. Dit betekent dat de kloof tussen deze twee ongeveer honderdvoudig is.’

Peppelenbos hoopt dat dit ter sprake komt op de virtuele top van regeringsleiders op initiatief van de Amerikaanse president Joe Biden tijdens Earth Day, waar hij en tientallen wereldleiders hun hernieuwde ambities bespreken. ‘In aanloop zijn naar de COP26-klimaattop in Glasgow in november, is de wereld nog nooit zo toegewijd geweest om de doelen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken.’

Peppelenbos denkt dat overheidsbeleid doorslaggevend zal zijn om actie van beleggers en bedrijven te versnellen. ‘Op die manier kan de kloof tussen ambitie en actie snel worden overbrugd. Het grootste risico van klimaatverandering is inactiviteit, dus laten we alle kansen grijpen om nu in actie te komen.’

In een commentaar voor AXA Investment Managers, wijst hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group erop dat naast de ambitieuze groene investeringsplannen van Bidens regering, ook het activisme van Amerikaanse toezichthoudende instanties in de strijd tegen klimaatverandering vermeldenswaardig is.

Zo overweegt de Environmental Protection Agency (EPA) de uitstoot van broeikasgassen op te nemen in het National Ambient Air Quality Standards-kader. Dit zou alle 50 staten van de VS dwingen een strategie te presenteren om de uitstoot te verminderen en betekenen dat er sancties kunnen worden opgelegd als niet aan de doelstellingen wordt voldaan. Ondertussen voert ook de Securities and Exchange Commission (SEC) de inspanningen op het gebied van regelgeving aangaande groene beleggingen op.

In aanloop naar het Earth Day-topoverleg stelt Moëc: ‘De VS willen duidelijk enig leiderschap laten gelden in de groene transitie. Ze zien China waarschijnlijk als hun belangrijkste concurrent op dit gebied.’ Vooral wat betreft groen beleggen loopt de Europese Unie volgens hem echter voor. “Maar de VS willen duidelijk snel een inhaalslag maken.’

Insight Investment doet bij het verschijnen van het Responsible Investments-rapport, dat het wereldwijd beleggende onderdeel van BNY Investment Management jaarlijks uitbrengt, ook een oproep aan beleggers om duurzaamheid verder in het beleggingsbeleid te integreren. Dat is niet alleen belangrijk voor het redden van het klimaat, maar tevens kunnen obligatiebeleggers zo kredietrisico’s beter managen en hun invloed op bedrijven vergroten.

Abdallah Nauphal, chief executive officer van Insight, wijst erop dat obligatiebeleggers vooral op het beheersen van het risico op wanbetaling focussen. Duurzaamheidsfactoren aangaande milieu, sociale kwesties en goed bestuur (ESG) hebben volgens Insight een significante invloed op de kredietwaardigheid en zouden daarom een integraal onderdeel moeten zijn van de analyse. ‘Wij geloven dat dit cruciaal is om de zekerheid van het resultaat voor beleggers te maximaliseren’, aldus Nauphal.

Daarbij kunnen obligatiehouders grote invloed uitoefenen op het beleid van bedrijven en overheden. Vaak wordt gedacht dat aandeelhouders middels hun stemrecht meer invloed uitoefenen. In werkelijkheid, kunnen obligatiehouders juist veel bereiken, omdat meer uitgevende instellingen aangewezen zijn op de obligatiemarkten en ze regelmatig nieuw geld moeten aantrekken.

Dit geeft beleggers de mogelijkheid om aanvullende voorwaarden te stellen en de opbrengsten te sturen richting duurzame projecten. Bijvoorbeeld de uitgifte van impact bonds, ofwel obligaties gekoppeld aan sociale of groene projecten, groeide in 2020 tot $ 500 miljard van $ 313 miljard een jaar eerder, mede als gevolg van de behoefte aan financiering van de strijd tegen COVID-19.

Hoewel iedereen het erover eens is dat klimaatverandering een probleem vormt, hebben nog lang niet alle institutionele beleggers dit volledig geïntegreerd in hun beleggingsprocessen en -portefeuilles, stelt PGIM op basis van eigen onderzoek hiernaar.

Volgens de asset manager - met $1.500 miljard aan vermogen onder beheer een top-10 speler wereldwijd – zijn veel institutionele beleggers nog bezig om klimaatgerelateerde risico's en kansen te analyseren. Ook moeten ze nog beoordelen wat de impact van klimaatverandering is op hun portefeuilles.

Opvallend zijn ook de grote regionale verschillen in opvattingen over klimaatverandering. Europese beleggers zijn in dat opzicht het meest vooruitstrevend. Institutionele beleggers die actie ondernemen tegen klimaatverandering doen dit vooral om twee redenen, namelijk een beter (voor risico gecorrigeerd) rendement, en omdat het gewoon het juiste is om te doen.