Dick Kamp: Bepaling missie en waardepropositie bij risicomanagement

Dick Kamp: Bepaling missie en waardepropositie bij risicomanagement

Risk Management
Dick Kamp-980x600.jpg

Door Dick Kamp, Director Pension, Investment and Risk bij Milliman Pensioenen

Juist nu is het tijd om de missie en waardepropositie van het pensioenfonds te herijken. Het draagvlakrisico is levensgroot.

  1. Het NPC dwingt de opdrachtgevers van het pensioenfonds immers een bewuste keuze te maken in de pensioenregeling die wordt vormgegeven, het beschikbare budget en de uitvoerder die de pensioenregeling mag voeren.
  2. Daarnaast is de maatschappij enorm veranderd. ESG en circulariteit zijn belangrijke thema’s geworden en zien zich terugvertaald in bijna alles wat we doen.
  3. Bovendien zijn ook de technologische mogelijkheden inmiddels schier eindeloos.

Een pensioenfonds dat hier onvoldoende rekening mee houdt, loopt ook een reputatierisico.

De noodzaak van een passende waardepropositie door een pensioenfonds, maar ook de mogelijkheden daartoe, zijn derhalve groot. Je kunt het herijken van de waardepropositie beschouwen als een beheersmaatregel voor het genoemde draagvlakrisico en reputatierisico. Het is tijd voor besturen van pensioenfondsen om hierin initiatief te nemen en de dialoog aan te gaan met de werkgevers en de deelnemers.

Ga de dialoog aan

De dialoog met de werkgevers kan worden opgestart door vragen te stellen die betrekking hebben op het mede ontwikkelen en invullen van een deel van de employee value proposition. De arbeidsvoorwaarde pensioen is daar één deel van. Maar een ander deel is de wijze waarop deelnemers ondersteund kunnen worden op het gebied van pensioenen.

De herijking kan geïnspireerd worden door antwoorden op vragen aan deelnemers. Deze vragen aan deelnemers en werkgevers kunnen onder andere betrekking hebben op het (binnen de taakafbakening) ondersteunen bij financiële planning, maar ook de vertaling van ESG in beleggingen, passende risicohouding, gewenste vrije keuzemogelijkheden en de wijze en frequentie waarop met deelnemers wordt gecommuniceerd.

Werk samen met strategische partners

Pensioenfondsbesturen staan niet alleen. Zij worden ondersteund door een eigen of uitbestede uitvoeringsorganisatie en door adviseurs. Zie deze partijen als strategisch partners. Het is vooral zaak deze partijen te prikkelen en uit te dagen. Zij zijn immers de experts op hun terrein.

Het is wel van belang dat juist het bestuur het initiatief neemt. Nu ligt het initiatief soms nog te veel bij de uitvoeringsorganisaties en ‘overkomt’ het een bestuur. Het bestuur heeft als taak de organisatie te runnen en is eindverantwoordelijk, ook voor draagvlak en reputatie. Strategisch denken is noodzaak.

De dynamiek in ontwikkelingen gaat niet meer weg. Het is daarom van belang de bepaling van de doelstelling (herijking waardepropositie) op een gestructureerde en herhaalbare wijze uit te voeren. Hier heeft kennis en ervaring in strategische trajecten met veel verschillende partijen een belangrijke toegevoegde waarde. De benodigde investeringen zijn fors, maar leveren ook duidelijk toegevoegde waarde. Het bestuur zal gestructureerd met haar strategische partners moeten samenwerken en gezamenlijke oplossingen moet creëren, met behoud van op maatgemaakte dienstverlening.

Pak de handschoen op

Op deze manier kan het pensioenfonds de draagvlakrisico’s en de reputatierisico’s en daarmee ook de financiële risico’s mitigeren. Het gaat uiteindelijk om het pensioenresultaat voor de deelnemers in combinatie met optimale dienstverlening. Hierdoor wordt het vertrouwen van deelnemers groter. En zelfs: de wereld beter, door toepassing van ESG.

Het komt er nu op aan. Besturen van pensioenfondsen, de handschoen ligt er. Pakt u hem op?

Dit is de tweede column in een serie over risicomanagement. De serie heeft tot doel de lezer te prikkelen en risicomanagement te beschouwen als een integraal onderdeel van het runnen van een pensioenfonds.