IVBN: Er viel én valt wat te kiezen

IVBN: Er viel én valt wat te kiezen

Real Estate Politics
Judith Norbart (Foto Archief IVBN) 980x600.jpg

Ondanks de associatie met het platteland heeft de BBB ook in de steden grote winsten geboekt. Uit onvrede over de landelijke politiek, het stikstofdossier en het overige klimaatbeleid.
 
Door Judith Norbart, Directeur, IVBN

Wat de impact zal zijn van de sterke vertegenwoordiging van de BBB in provincies en in de Eerste Kamer, laat zich nu nog lastig voorspellen. Maar dat er nog steeds wat te kiezen valt – én dat die keuzes broodnodig zijn voor de stad en voor heel Nederland – staat als een paal boven water. Keuzes met implicaties die verder reiken dan één regeer- of bestuursperiode. Zoals over nieuwe woonwijken, over nieuwe winkelen werklocaties, maar bijvoorbeeld ook over de infrastructuur voor verkeer, energie en water. Langetermijnkeuzes dus. De gebouwde omgeving én de voorzieningen waarin nu wordt geïnvesteerd, gaan immers al snel vijftig tot honderd jaar mee. En ze zijn voorwaardenscheppend – of zelfs bepalend – voor de kwaliteit van de leefomgeving in de nabije en verre toekomst. Het moment van de ongekende overwinning van de BBB valt samen met de noodzaak tot het maken van ongekende keuzes. Politiek, bestuurlijk, maatschappelijk en financieel. Door de overheid en door de markt. De inrichting van onze leefomgeving en de toekomst van onze steden verlangen een andere aanpak, gebaseerd op een duidelijke visie op het hoe en op de beste samenwerkingspartners voor de opgaven.

Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteerde ten tijde van de Provinciale Statenverkiezingen een ruimtelijke verkenning van de inrichting van Nederland in 2050. Een studie die handvatten biedt voor de meest prangende vraagstukken van onze tijd. Door terug te redeneren vanuit de toekomst, zijn er vier scenario’s ontwikkeld die beleidsmakers helpen bij het maken van keuzes voor een leefbare en gezamenlijke toekomst. Scenario’s met grote bedrijven in de lead, of juist gebaseerd op kleinschalige en lokaal verankerde burgerinitiatieven. Scenario’s met veel meer ruimte voor natuur, of waarin juist digitalisering centraal staat.

Deze verkenning kan een sterk vertrekpunt zijn voor de grote ruimtelijke opgaven waar we als land voor staan. Het biedt inzichten aan bestuurders en beleidsmakers om de noodzakelijke veranderingen krachtig op gang te brengen en om te versnellen op aspecten die dat juist nu nodig hebben. Ze helpen bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijk, herkenbaar en positief toekomstbeeld. Vanuit overeenkomsten in plaats van verschillen. Vanuit wat bindt in plaats van wat scheidt.

Er liggen prachtige kansen. Voor boeren. Voor stedelingen. En voor alles en iedereen daaromheen. Kansen die zich aandienen door verandering. In de manier waarop we reizen, voedsel produceren, bouwen en energie opwekken. Maar ook in de manier waarop we omgaan met water en de beperkte ruimte waarover we beschikken. Kansen vanuit belangen in balans, tussen natuur, landbouw en stedelijke ontwikkeling.

Waar we nu dus het meest aan hebben, is de onderlinge kritiek omzetten in gedragen en uitvoerbaar beleid, waarin toekomstbestendige leefomgevingen voor iedereen leidend zijn. Bedachtzaam en gericht op serieuze samenwerking. Want dat we het nu oneens zijn met elkaar, wil niet zeggen dat we dat ook moeten blijven. Maar dan zullen we daar wél voor moeten kiezen.

Attachments