Bpf. Post NL: Kwartaalbericht derde kwartaal 2019

Bpf. Post NL: Kwartaalbericht derde kwartaal 2019

Rente Pensioenfondsen Pensioen
Berekeningen3.jpg
  • Beleidsdekkingsgraad gedaald naar 111,3% per eind september 2019
  • Actuele dekkingsgraad gedaald naar 106,1% per eind september 2019
  • Rendement beleggingen derde kwartaal 2019 3,8%

Ontwikkeling dekkingsgraad derde kwartaal[1]

De beleidsdekkingsgraad[2] bedraagt per eind september 2019 111,3% ten opzichte van 114,2% per eind juni 2019. De actuele dekkingsgraad[3] daalde van 110,1% per eind juni 2019 naar 106,1% per eind september 2019 (-4,0%-punt). De daling van de dekkingsgraad wordt vooral veroorzaakt door de daling van de rente.

Toelichting ontwikkeling actuele dekkingsgraad derde kwartaal

Effect rente – derde kwartaal

De verplichtingen worden gewaardeerd op basis van de door DNB vastgestelde rentecurve. De rente daalde fors. Hierdoor steeg de waarde van de verplichtingen, met een negatief effect op de dekkingsgraad (-8,5%-punt).

Effect renteafdekking – derde kwartaal

Via beleggingen in vastrentende waarden (VRW) en rentederivaten (renteswaps) streeft het pensioenfonds ernaar het effect van de rente op de dekkingsgraad te mitigeren. Door de gedaalde marktrente droeg de renteafdekking positief bij aan de dekkingsgraad (2,9%-punt). De 30-jaars swaprente heeft de rentetrigger van 0,50% neerwaarts doorbroken. Conform het beleid is de renteafdekking verlaagd naar 35%.

Effect beleggingen exclusief renteafdekking – derde kwartaal

Het effect van het beleggingsrendement, exclusief de renteafdekking, op de dekkingsgraad bedroeg 1,3%-punt.

Toelichting rendement beleggingen – derde kwartaal

Het totaalrendement van de beleggingen komt uit op 3,8%. De bijdrage aan het beleggingsrendement, exclusief overlay,[4] bedroeg 3,8%. De bijdrage van de overlay was 0,0%. Hoewel de renteafdekking met 0,8% positief bijdroeg aan het totaalrendement werd dit geheel teniet gedaan door een negatieve bijdrage van de valuta-afdekking van -0,8%.

Het afgelopen kwartaal werd gekarakteriseerd door significante rentedalingen in de ontwikkelde markten. De rente op relatief veilige staatsobligaties daalde tot een historisch laag punt. Daarnaast was sprake van een beweeglijke aandelenmarkt.[1] De gepubliceerde cijfers zijn voorlopig.

[2] De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden (UFR) van de laatste 12 maanden.

[3] De actuele dekkingsgraad is berekend op basis van de actuele rentetermijnstructuur (incl. UFR) zoals door De Nederlandsche Bank (DNB) vastgesteld.

[4] De term overlay wordt gebruikt voor beleggingsinstrumenten waarmee het rente- en valutarisico wordt afgedekt.