Onderzoek BlackRock: Verzekeraars blijken bereid tot risicovoller beleggen nu macro-economische zorgen afkoelen

Onderzoek BlackRock: Verzekeraars blijken bereid tot risicovoller beleggen nu macro-economische zorgen afkoelen

onderzoek-blackrock-verzekeraars-blijken-bereid-tot-risicovoller-beleggen-nu-macro-economische-zorge

Ondanks uitdagende marktomstandigheden, met een blijvende druk op de winst, zijn verzekeraars redelijk optimistisch ingesteld en blijken ze bereid om hun blootstelling aan risicovollere beleggingen te vergroten, volgens een onderzoek in opdracht van BlackRock.

Ondanks uitdagende marktomstandigheden, met een blijvende druk op de winst, zijn verzekeraars redelijk optimistisch ingesteld en blijken ze bereid om hun blootstelling aan risicovollere beleggingen te vergroten, volgens een onderzoek in opdracht van BlackRock.

“Searching for better returns”. Zo heet de zevende, jaarlijkse enquête van BlackRock bij 372 topprofessionals uit de verzekerings- en herverzekeringswereld in 27 landen. Samen beheren ze een geschat vermogen van $7800 miljard. Bijna de helft (47%) van de ondervraagde verzekeraars zegt in de komende twee jaar van plan te zijn om zijn portefeuille aan risico bloot te stellen. In 2017 was slecht 9% dit van plan. De BlackRock Global Insurance Report - enquête werd uitgevoerd in samenwerking met de Economist Intelligence Unit (EIU).

Uit de enquête blijkt dat verzekeraars over het algemeen een open geest hebben en van plan zijn om verspreid over alle activaklassen te beleggen. Alternatieve beleggingen blijven in trek, met grote belangstelling voor private markten en de behoefte om op selectieve wijze te profiteren van kansen in opkomende markten, bijvoorbeeld op de Chinese A-markt.

De enquête wijst ook uit dat Environmental, Social and Governance (ESG)-beleggen steeds relevanter wordt in de verzekeringsbranche. Europese verzekeraars zijn daarin de koplopers, wat het belang van het ESG-beleggingsbeleid binnen hun bedrijf onderstreept. Ondanks het feit dat ESG steeds belangrijker wordt, zegt 70% van verzekeraars te weinig in-house expertise te hebben om modellen op basis van ESG-variabelen op te stellen. Bovendien  blijkt uit de diepgravende interviews[1] die BlackRock deed als deel van het onderzoek, dat zelfs ervaren ESG-beleggers worstelen met het integreren van ESG binnen de totale portefeuille.

Patrick M. Liedtke, Hoofd van de vermogensbeheertak voor verzekeraars in Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij BlackRock: “Net als in 2017 beschouwen verzekeraars het aanjagen van beleggingsrendement als een belangrijke manier om hun winst te vergroten. Het grote verschil met vorig jaar is dat verzekeraars nu bereid zijn om meer risico te nemen. Dit is een opvallende verschuiving waaruit blijkt dat men zich minder zorgen maakt over de macro- en marktrisico’s, ondanks aanhoudende geopolitieke spanningen en een minder rooskleurige outlook.

Verzekeraars onderkennen dat ze verder kijken dan ze lang gewend waren, door te beleggen over de gehele breedte van het vastrentende spectrum, door private markten steeds meer als reguliere activaklasse te beschouwen, en dan met name private krediet, en door gebruik te maken van de openstelling van Chinese markten.”

“Maar misschien is de meest verrassende ontwikkeling wel de toenemende aandacht voor ESG en de uitdagingen die gepaard gaan met het integreren van duurzaamheid in de gehele portefeuille”, voegt Liedtke toe. “Hoewel zulke ontwikkelingen toegejuicht moeten worden – en al helemaal in Europa dat geldt als koploper op het gebied van het integreren van ESG-beleid – blijven er nog altijd drempels over. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om de juiste data van hoge kwaliteit te pakken te krijgen. Dit dient sector breed te worden opgepakt. Bij BlackRock hebben we als beleggings- en risicomanagementpartner twee rollen: het effectief ondersteunen van verzekeraars bij het samenstellen en beheren van de inherent complexere portefeuilles, en het bieden van nieuwe manieren om om te gaan met veranderende omstandigheden op het gebied van bedrijfsvoering en de markt, en wijzigende sociale factoren.”

Zorgen om risico nemen af

De afgenomen angst voor geopolitieke en andere macro-economische risico’s – staat in schril contrast met de bevindingen uit 2017. Dit wijst erop dat verzekeraars in het algemeen meer vertrouwen hebben in het macro-economische klimaat.

Ondanks beladen internationale handelsbetrekkingen, het toenemende populisme en de geopolitieke spanningen, is sinds 2017 de mate van ergernis over geopolitiek risico (30%) flink afgenomen. Toen gaf 71% van de ondervraagden aan dat dit de gemoederen flink bezighield.

Inmiddels zijn de zogenoemde andere marktrisico’s (liquiditeit, prijscorrecties in activa en renterisico’s) ook scherp afgenomen. De uitzondering in deze trend is de bezorgdheid omtrent kredietrisico’s. Die is toegenomen van 31% in 2017 naar 45% nu. Dit onderstreept de angst dat de huidige kredietcyclus langer voortsleept.

ESG komt in de schijnwerpers

Verzekeraars hadden ook zo hun twijfels over de regelgeving. Ook die zijn flink bedaard, misschien mede door de invoering van Solvency II in Europa. Klimaatrisico’s staan nu wel hoger op de agenda van verzekeraars wereldwijd. 21% van de respondenten stelt dat klimaatrisico’s een hoofdrol spelen in het aandrijven van verandering vergeleken met slechts 6% in 2017.

Met de toenemende druk van de regelgevende autoriteiten op de achtergrond – gekoppeld aan een politiek momentum na de COP21-top in Parijs in 2015, stelt 23% van de ondervraagden dat klimaatveranderingsrisico’s het belangrijkste macrorisico is voor hun portefeuille. In 2017 was dit slechts 6%. Terwijl het belang van ESG breed wordt gedragen, heersen er nog steeds verschillende meningen over hoe ESG het beste kan worden geïntegreerd in het beleggingsproces. Sterker nog, 90% is het met de stelling eens dat regelgeving duidelijkheid moet scheppen door consistente standaarden vast te leggen die wereldwijd gelden.

Sterke kentering in risico-aversie bij het beleggen

Voortbouwend op dit positieve sentiment, verwacht bijna de helft van verzekeraars hun blootstelling aan risico’s op te schroeven. Het merendeel is daartoe bereid om zo het rendement op kapitaal te vergroten. 40% van de ondervraagden verwacht hun aandeel in cash te vergroten, terwijl 34% verwacht meer te beleggen in investment grade vastrentende waarden.

De verwachtingen betreffende de verschillende subcategorieën binnen fixed income zijn veel hoger gespannen dan vorig jaar. Dit verschil is het meest prominent als het gaat om staatsobligaties. De komende 12 tot 14 maanden verwacht 37% daar een hogere weging in te hebben. In 2017 was dat slechts 9%. Verzekeraars zijn ook van plan om hun belang in andere sectoren flink op te schroeven, bijvoorbeeld in high yield obligaties (33%), obligaties van lokale overheden (35%), bankleningen en verpakte leningen (33%).

Verzekeraars diversifiëren in nieuwe groeimarkten

Met de potentiële groei van Aziatische markten in het achterhoofd, en dan met name China, zeggen veel van de ondervraagde grote verzekeraars dat ze zich strategisch aan het positioneren zijn om hiervan de vruchten te kunnen plukken.

Met de opname van de Chinese A-shares in de MSCI Emerging Markets Index als een plaatsvervanger voor asset allocation, zag het rapport dat bijna twee derde van alle verzekeraars al overwogen zijn in A-Shares (13%) of er nog over nadenken (53%). Zodoende lijkt de vraag van wereldwijde verzekeraars naar exposure aan Chinese aandelen robuust.

Efficiëntie van beleggen blijft belangrijke doelstelling

Tot slot hebben sommige verzekeraars ervoor gekozen, in antwoord op vragen over in-house expertise, bestuursstructuren en het risico op te veel betalen door een beperkt aanbod, om hun vermogensbeheeractiviteiten geheel of gedeeltelijk uit te besteden om zo een evenwicht te vinden tussen risicoblootstelling enerzijds en anderzijds lagere kosten en operationele efficiëntie.

Al met al hebben ongeveer 35% van de ondervraagden het beheer van hun privatemarktvermogen geheel uitbesteed, en nog eens 52% doet dit gedeeltelijk. Hoewel de redenen hiervoor uiteenlopen, suggereren de meeste (67%) dat verzekeraars aarzelen om meer kosten te maken en hun winst te zien verwateren, door in-house expertise op te bouwen in deze soorten activa, met name in Europa en Azië. Dat staat in contrast met Noord-Amerika waar vaker uitbesteed wordt om kosten te besparen, en minder omdat de schaalgrootte ontoereikend is.