J.P. Morgan Asset Management publiceert de Long Term Capital Markets Assumptions 2018


J.P. Morgan Asset Management publiceert de Long Term Capital Markets Assumptions 2018

De wisselwerking tussen cyclische en seculiere krachten zal de beleggingsresultaten op lange termijn waarschijnlijk veel sterker beïnvloeden dan in de afgelopen jaren.

De huidige laat­cyclische omgeving, zoals weerspiegeld door hoge waarderingen en bovengemiddelde marges bij bedrijven, zorgt voor wezenlijke tegenwind voor de beleggingsrendementen. Echter, als we verder kijken dan de beperkingen die de huidige vergevorderde economische cyclus opwerpt voor de langetermijnrendementen, zijn er toch redenen voor voorzichtig optimisme. Dit komt omdat de lange reeks van neerwaartse bijstellingen van de ramingen voor de trendmatige langetermijngroei wellicht ten einde loopt en er wat opwaartse kansen voor de groei beginnen te ontstaan, zo blijkt uit de editie van 2018 van de Long­Term Capital Market Assumptions (LTCMA) van J.P. Morgan Asset Management.

Het is het 22e jaar dat de LTCMA verschijnt. Beleggers en adviseurs gebruiken de LTCMA als informatiebron voor hun strategische assetallocatie, voor het opbouwen van sterkere portefeuilles en om redelijke verwachtingen te creëren voor de risico’s en rendementen over een periode van 10 tot 15 jaar voor meer dan 50 belangrijke beleggingscategorieën.

“Simpel gezegd hebben we al een groot deel van het rendement van de huidige cyclus bereikt en doordat de wereldwijde expansie nu vergevorderd is, blijft er weinig ruimte voor een cyclische stijging van de gemiddelde rendementen. Dit jaar staan onze macro­economische aannames voor de lange termijn echter op het snijpunt van twee machtige seculiere krachten: demografie (d.w.z. een vergrijzende bevolking) en productiviteit. Het zijn deze seculiere krachten die de neiging hebben om de potentiële groei op lange termijn te bepalen,” aldus John Bilton, Global Head of Multi­Asset Strategy bij J.P. Morgan Asset Management.

“Hoewel het economische effect op lange termijn van een vergrijzende bevolking goed is gedocumenteerd en heeft geleid tot een gestage daling van de potentiële groeivooruitzichten, moet de mogelijke opwaartse impuls van technologische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende extra stijging van de productiviteit nog in de economische basisprognoses worden opgenomen. De technologische innovatie lijkt op een versnellingspunt te staan, waardoor een prikkelende glimp zichtbaar wordt van de lang uitgestelde  J.P. Morgan Asset Management Press Release productiviteitsimpuls die hieruit zou kunnen volgen[1]. Daarom denken wij dat er meer reden is voor voorzichtig optimisme over seculiere groeitendensen dan je zou mogen afleiden uit de daling dit jaar van de schattingen voor de beleggingsrendementen,” vervolgt Bilton.

De verwachte rendementen voor een eenvoudige gemengde 60/40­portefeuille in EUR liggen iets lager dan in de LTCMA van vorig jaar (circa 4% versus 5,50%), aangezien de aandelen/obligaties­grens met de klok mee draait (d.w.z. dat de obligatierendementen verbeteren terwijl volledige waarderingen de aandelenrendementen tegenhouden), wat past bij de huidige laat­cyclische cyclusomgeving. De rentetarieven beginnen te stijgen, maar het normaliseringstempo blijft traag.

J.P. Morgan Asset Management publiceert de Long Term Capital Markets Assumptions 2018

Kernpunten van de LTCMA van dit jaar zijn onder meer:

  • Onze raming van de trendmatige BBP­groei voor 2018 van 1,5% in ontwikkelde markten en van 4,5% in opkomende markten (geannualiseerd voor de komende 10 tot 15 jaar), zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar.
  • De cyclische positie van de conjunctuurcyclus vertaalt zich in vrij bescheiden equilibriumrendementsverwachtingen voor de meeste beleggingscategorieën. De kansen op alpha zijn breed gespreid over beleggingscategorieën.
  • Aandelen: onze aannames voor aandelen komen neer op lagere verwachte rendementen in ontwikkelde markten en opkomende markten. De kloof tussen de aandelenrendementen van ontwikkelde en opkomende markten is ten opzichte van onze vorige LTCMA­editie iets kleiner geworden. We zien de rendementen over onze tijdshorizon licht dalen, maar ze blijven gestaag achter bij wat de historische ervaring zou suggereren.
  • Vastrentende waarden: bedrijfsobligaties blijven de goede plek binnen vastrentende waarden en een aantrekkelijke bron van inkomsten voor beleggers die zoeken naar rendement. Hoewel de huidige kredietcyclus flink volgroeid is, wijzen onze langetermijnprognoses voor zowel wanbetalingen als herstelfases erop dat de huidige risicopremieniveaus (de ‘spreads’) aantrekkelijk blijven voor beleggers op zeer lange termijn. De vooruitzichten voor schuldpapier van opkomende markten (EMD) blijven verbeteren, wat impliceert dat EMD een aantrekkelijk diversificatiemiddel is voor obligatieportefeuilles, zelfs nu de huidige spreads dicht bij de reële waarde op lange termijn liggen.
  • Alternatives: we zien betere vooruitzichten voor alternatieve strategieën ten opzichte van de publieke markten, voornamelijk door industrie­ en beleggingstrends die naar verwachting gunstig zullen zijn voor het genereren van alpha. Ook kunnen deze trends bijdragen aan het compenseren van een deel van de vertraging die voortkomt uit de verminderde verwachtingen van de publieke markt. Zoals altijd zal de selectie van beleggingsmanagers een kritische bepalende factor zijn voor het succes van beleggingen in alle categorieën van alternatieve strategieën.
  • Valuta’s: ondanks de scherpe daling van de Amerikaanse dollar in 2017, blijft de USD aanzienlijk boven onze schattingen liggen van de reële waarde op lange termijn. We verwachten dat het tempo van verdere dalingen enigszins zal afnemen. Het effect van valutaomrekening op het rendement van beleggingen zal voor veel beleggers een belangrijke overweging blijven.

“Ondanks meer bescheiden rendementen op veel beleggingsmarkten, zullen er kansen zijn om rendementen te versterken door actieve assetallocatie en diversificatie. Dit zullen essentiële middelen zijn voor alle J.P. Morgan Asset Management Press Release soorten beleggers. Ze zullen robuuste en veelzijdige portefeuilles moeten opbouwen om succesvol om te kunnen gaan met de cyclische uitdagingen op korte termijn en deze te doorstaan”, besluit Bilton.[1] Wij verwerpen het idee dat de productiviteit permanent wordt aangetast. Gebaseerd op het tempo van de ontwikkeling in automatisering en kunstmatige intelligentie schatten we dat er een potentieel opwaarts risico is voor onzebasisgroeiprognoses van 1,0%-1,5%, als de belofte van de huidige innovaties volledig tot uiting komt in productiviteitswinsten.

 

  • E-mail

 permalink

 

Meer Persberichten


Terug naar het overzicht

Terug naar boven