Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Financial Investigator Publishers B.V.

KvK-nummer: 58.05.21.19

1: Definities.

In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde begrippen de volgende betekenis:
- Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die de Opdracht verleent;
- Uitgever: Financial Investigator Publishers B.V. gevestigd te Amsterdam;
- Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Financial Investigator Publishers B.V. zich jegens Opdrachtgever verbindt de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Uitgever met betrekking tot advertenties, special covers, interviews, (gesponsorde) artikelen, vertalingen, participaties aan Ronde Tafel Conferenties en Seminars, tenzij hiervan door de Uitgever uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2. Wijziging van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk.

2.3. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen.

3: Ontbinding

3.1. Indien de Opdrachtgever Uitgever niet in de gelegenheid stelt de Opdracht uit te voeren of indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, onverschillig of er sprake is van overmacht bij de Opdrachtgever, is Uitgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal Uitgever gehouden zijn tot restitutie van de kosten onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen.

4: Betalingstermijn en incassokosten

4.1. Uitgever zal na het verschijnen van de uitgave van Financial Investigator waarin de betreffende Bijdrage is geplaatst een factuur zenden. Deze factuur zal vergezeld gaan van een bewijsexemplaar van de betreffende uitgave van Financial Investigator.

4.2. De overeengekomen prijs dient uiterlijk 20 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

4.3. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim en is de Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is de Uitgever alsdan gerechtigd betaling van incassokosten te vorderen gelijk aan 15% van de hoofdsom met een absoluut maximum van EUR 250.

4.4. Uitgever is gerechtigd zijn prestatie(s) op te schorten zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens de Uitgever heeft voldaan.

5: Aansprakelijkheid

5.1. De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade, waaronder indirecte schade en gevolgschade, van welke aard ook, ontstaan door niet- nakoming door de Uitgever van de overeenkomst. In geval de Uitgever toerekenbaar tekort is geschoten door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van Bijdragen is de Uitgever niet verder aansprakelijk dan het bedrag van de overeenkomst - respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde deel van de overeenkomst. Voorts is de Uitgever niet aansprakelijk voor schade als gevolg van druk en/of schrijffouten indien deze het gevolg zijn van materiaal dat niet in overeenstemming met de aanwijzingen van de Uitgever zoals bedoeld in artikel 6.1 is aangeleverd.

5.2. Uitgever is niet aansprakelijk voor schade, die bij Opdrachtgever optreedt als gevolg van overmacht aan de zijde van de Uitgever, waaronder maar niet beperkt tot stakingen, waardoor de plaatsing van advertenties, dan wel de verspreiding of doorgifte daarvan, geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd of verhinderd.

5.3. Alle aanspraken van de opdrachtgever jegens de Uitgever vervallen zodra een periode van een jaar is versteken nadat de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die aanspraken.

6: Aanlevering materiaal

6.1. Opdrachtgever draagt zorg voor een tijdige, (technische) bruikbare, complete en onbeschadigde aanlevering van het materiaal in overeenstemming met de aanwijzingen (waaronder ten aanzien van technische specificaties, indien digitaal aangeleverd) van Uitgever. Indien naar het oordeel van Uitgever het materiaal niet als zodanig is ontvangen, vervalt na éénmaal door Uitgever in de gelegenheid te zijn gesteld het materiaal te herzien, voor Opdrachtgever het recht op plaatsing, en blijft de overeengekomen prijs onverkort verschuldigd.

6.2. Uitgever neemt de gebruikelijke zorg in acht voor dit materiaal.

6.3. Het materiaal wordt uitsluitend op verzoek van de Opdrachtgever daartoe, door de Uitgever geretourneerd.

7: Weigering van materiaal

7.1. Uitgever heeft het recht om een overeenkomst of een Bijdrage niet te aanvaarden, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit tot schadeplichtigheid van Uitgever kan leiden indien dit is op grond van:

a. technische bezwaren;
b. aantasting redactionele integriteit;
c. inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Bijdrage;
d. redelijkerwijs te verwachten wanbetaling;
e. een andere reden van principiële aard.

8: Vrijwaring

8.1. Opdrachtgever vrijwaart Uitgever voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom en overige rechten, al dan niet van derden, op door Opdrachtgever aangeleverd materiaal.

9: Slotbepalingen

9.1. Alle geschillen van welke aard dan ook tussen partijen zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.2. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Aldus vastgesteld en gedeponeerd op 8 juli 2013 te Amsterdam bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 58.05.21.19

General terms and conditions

Financial Investigator Publishers B.V.

General terms/conditions
KvK-number: 58.05.21.19

1: Definitions

In these general terms/conditions the concepts listed below have the following meaning:

-Client: the (legal) person commissioning the order;
-Publisher: Financial Investigator Publishers B.V., domiciled in Amsterdam;
-Contract: the contract, by which Financial Investigator Publishers B.V. commits itself to perform the agreed activities for the client.

2: Applicability

2.1: These general terms/conditions do apply to all contracts and/or special offers from the publisher with regard to advertisements, special covers, interviews, (sponsored) articles, translations, participations in Round Table-conferences and Seminars, unless the publisher has explicitly deviated from this in writing.

2.2. A contract can only be changed in writing.

2.3. The general terms/conditions of the client are explicitly rejected.

3: Annulment

3.1. The publisher has the right to annul the contract if the client does not give the publisher the opportunity to carry out the assignment, or if the client does not fulfill the obligations of the contract, regardless of force majeure. Under no conditions the publisher will be held accountable for the restitution of the costs, but her right to demand compensation will remain in full force.

4: Term of payment and collection fee

4.1. The publisher will send an invoice, after the publication of the edition of Financial Investigator which carries the contribution. This invoice will be accompanied by a copy of the respective issue of Financial Investigator.

4.2. The amount agreed on will be paid within 20 days of the date of invoice.

4.3. If the client does not pay in time, he will be in default and will have to pay the legal interest. The publisher will then be entitled to demand payment of a collection fee, amounting to 15% of the principal amount, with an absolute maximum of €250.

4.4. The publisher is entitled to postpone performance as long as the client does not fulfill his obligations towards her.

5: Liability

5.1. The publisher is not liable for any damage, including indirect damage and collateral damage, which is caused by the non-observance of the contract by the publisher. Whenever the publisher has failed demonstrably in her duties by the non-publishing or incorrect publishing of contributions, she is only accountable for the amount stated in the contract – respectively the part of the contract that was carried out incorrectly. Apart from that the publisher is not liable for damage an account of printing or writing faults, if these are attributable to material which is not delivered conform the instructions from the publisher as meant in article 6.1.

5.2. The publisher is not liable for any damage to the client on account of force majeure on the part of the publisher, among which - but not limited to – strikes, which may cause the entire or partial obstruction or prevention of the publication of advertisements, or the distribution thereof.

5.3. All claims from the client on the publisher will expire after a year has passed since the client became aware of or could reasonably have been aware of the existence of these claims.

6: Delivery of material

6.1. The client sees to the timely delivery of (technically) usable, complete and undamaged material, in accordance with the directions of the publisher (including directions regarding technical specifications, if digitally delivered). If the publisher decides that the material has not been delivered correctly, the client loses the right to placement, 24 hours after the publisher allowed him to review the material. In that case the agreed price is still due.

6.2. The publisher handles this material with the usual care.

6.3. The material will be returned by the publisher only if the client requests her to do so.

7: Refusal of material

7.1. The publisher has the right to refuse a contract or a contribution, to cancel these or to postpone the execution thereof. This will not lead to claims upon the publisher, if this occurs on account of:
a. technical objections;
b. infringement of the editorial integrity;
c. content, nature, purpose or form of the contribution concerned;
d. the reasonable anticipation of default;
e. any other fundamental reason.

8: Safeguarding

8.1. The client safeguards the publisher against claims concerning rights of intellectual property and other rights, from third parties or others, on material which is delivered by the client.

9: Final clauses

9.1. All disputes of any kind between parties will be taken to the competent judge in Amsterdam.

9.2. Dutch law is applicable on all contracts and these general terms/conditions.

Thus laid down and deposited on the 8th of July 2013 in Amsterdam with the Chamber of Commerce of Amsterdam, no. 58.05.21.19

 

Terug naar boven